Ihminen ja kone. Yhdessä.

Lääkärin diagnoosi on yleensä melko tarkka. Koneen tekemä diagnoosi ei ole aivan niin tarkka. Mutta lääkärin ja koneen yhdessä tekemä diagnoosi on tarkempi kuin lääkärin yksin tekemä diagnoosi.

Tätä esimerkkiä käytti Futuricen Minna Mustakallio alustuksessaan ihmisten ja koneiden yhteistyötä käsittelevään workshoppiimme. Hänen pääviestinsä oli, että meillä, ihmisillä ja koneilla, on erilaiset vahvuudet ja heikkoudet. Siksi meidän ei pitäisi pelätä koneiden varastavan töitämme tai planeettaamme, vaan pohtia, miten voisimme rakentaa maailmaa yhdessä.

Hän vertasi puheessaan koneälyä Sheldoniin, Rillit Huurussa -sarjan supertieteilijään. Koneäly, kuten Sheldon, kykenee tekemään tarkkoja arvioita ja näkemään loogisia yhteyksiä nopeasti. Mutta sosiaalisesti kone ei oikein ymmärrä ihmistä.

Siksi koneiden ja ihmisten tanssiin tarvitaan kaksi. Ihminen näkee laajat kokonaisuudet. He kysyvät kysymykset ja hahmottavat sosiaaliset rakenteet helposti. Kone loistaa suurissa datamassoissa, toistuvissa tehtävissä ja ennusteiden tekemisistä lukuisiin eri skenarioihin. Toisin sanottuna, me täydennämme toisiamme.

Caset  Suomesta ja Etelä-Sudanista

Itse työpajaosuutta varten esiteltiin kaksi tosielämän casea. Ensin Matthias Wevelsiep Kirkon Ulkomaanavusta kertoi Etelä-Sudanin sodasta. Konflikti, joka alkoi kahdesta osapuolesta, on levinnyt ja muodostunut monimutkaisemmaksi vuosien varrella.

Hyperinflaatio, räjähtävät ruoan hinnat ja siviileihin kohdistuneet iskut ovat ajaneet 1.9 miljoonaa ihmistä maan sisäiseen pakolaisuuteen, 1.6 miljoonaa ihmistä pakolaisiksi naapurivaltioihin ja jopa 40% väestöstä nälkäkriisiin.

Miten koneet voisivat auttaa? Tällaisissa tilanteissa tiedolla on tapana menettää luotettavuutensa. Kun tietoa tulee useista eri lähteistä, se muuttuu sekavaksi ja ristiriitaiseksi. Koko datamassa on käsiteltävä, ja oikeat avainkohdat yhdistettävä, että tilanteesta ja sen kehityksestä voisi saada kattavan kuvan.

Toinen case koski Suomea. Ellun Kanojen Jaakko Mustakallio esitteli viimeaikaisen keskustelun suomalaisesta politiikasta. Hallituksen asettaman työryhmän tehtävä oli päättää leikkauksista yritystukiin, jotka hallitus oli todennut epätehokkaiksi.

Työryhmä kuitenkin lopetti työnsä ilman yhteistä kompromissia. Ryhmää kritisoitiin laajasti siitä, etteivät he onnistuneet tekemään leikkauksia. Tätä verrattiin sosiaali- ja terveysalalla tehtyihin laajoihin leikkauksiin. Ryhmä sai pyyhkeitä myös siitä, että he olivat ottaneet ryhmän työhön mukaan tahoja, jotka itse hyötyivät tuista.

Näiden kahden toisistaan täysin poikkeavan tapauksen yhteys tulee tiedon laadusta. Siinä, missä Etelä-Sudanissa on haastavaa löytää luotettavaa tiedon lähdettä, Suomessa eri osapuolet (leikkauksien kannattajat ja vastustajat) jakavat vain itseään tukevaa informaatiota.

Ensimmäisiä hahmotelmia sovelluksille

Kolme ryhmää etsi workshopissa mahdollisia sovelluksia, joista voisi olla hyötyä näissä tilanteissa. Keskiössä on tieto, jonka avulla toivottiin rakentavampaa keskusteluympäristöä.

Koko workshopin idea oli etsiä ratkaisuja, joissa ihminen ja kone yhdessä muodostavat ratkaisun. Toisin sanottuna, tunnistaa, mikä on ihmisen ja mikä koneen rooli sovelluksessa.

Tiedon luotettavuus oli selvästi keskustelluin aihe. Esimerkiksi yritystuki-caseen ehdotettiin kollektiivista uutispalvelua, joka hakisi sisältönsä lukijoilta. Mutta kuka tunnistaa luotettavan tiedon?

Koneen rooliksi nähtiin tiedon kerääminen ja tiivistäminen, mutta molemmissa esimerkki-caseissa todettiin, ettei koneella ole mahdollisuuksia arvioida tiedon laatua ja oikeellisuutta. Vaikka kone kykenisi tarkistamaan yksittäisiä faktoja, tarvittaisiin ihminen katsomaan, muodostuuko tiedosta järkevä ja merkityksellinen kokonaisuus.

Jatkoa koneäly-workshopis

Tämän workshopin ajatuksista jatketaan toukokuun 17. päivänä sarjan viimeisessä varsinaisessa workshopissa. Sen otsikkona on ”Koneiden opettaminen”, ja keskitymme siellä samojen aiheiden jatkamiseen koneälyyn syventyen.

Jos haluat olla mukana keskustelussa, voit lähteä mukaan Join a Workshop -sivulla.

Lisää aiheesta: Podcast: Koneiden ja ihmisten välinen yhteistyö